Na dnie kieliszka


Alkohol

Alkoholizm jest problemem społecznym, ale oprócz tego, że jest problemem – jest też chorobą. Chorobą ciężką, nierozumianą, napiętnowaną i wytykaną palcami. Chorobą, której początek pojawia się w głowie i choć dotyka też ciała, w głowie pozostaje.

Alkoholizm, jak każda z chorób, posiada swoje objawy i musi być odpowiednio leczona. Niekiedy oprócz leczenia psychologicznego, wymagana jest również farmakoterapia.

Nie jest to, jak często uważamy, choroba patologii, marginesu, choroba ludzi nieświadomych. Bardzo często dotyka ona ludzi wykształconych, z tzw. wyższych sfer, dobrze ustawionych w życiu i – co ważne – świadomych swojego problemu. Mimo, że uznana jest przez Międzynarodową Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych, przez społeczeństwo traktowana jest po macoszemu, a wśród ludzi, którzy nie zetknęli się z nią bezpośrednio panuje przekonanie, że aby z niej wyjść wystarczy chcieć. Niestety nie jest to prawda. Wielu uzależnionych mimo świadomości konieczności zmian, mimo nacisku bliskich i nawarstwiających się problemów, nie potrafi poradzić sobie z nią samodzielnie. W dodatku jest na tyle podstępna, że nie dotyka wyłącznie osoby uzależnionej, ale ma też ogromny wpływ na jej bliskich, nierzadko powodując u wszystkich uwikłanych w problem izolację, poczucie winy, zmęczenie i bezradność.

Jak rozpoznać chorobę?

Istnieje 6 kryteriów uzależnienia od alkoholu. O alkoholizmie mówimy, jeśli na przestrzeni 12 miesięcy pacjenta dotykają 3 z nich. Są to:

– utrata kontroli nad piciem,

– picie mimo strat,

– wewnętrzny przymus picia,

– zespół abstynencyjny, który pogłębia się wraz z zaawansowaniem choroby,

– zmiana tolerancji na alkohol,

– koncentracja życia wokół alkoholu.

Jak i gdzie się leczyć?

Jest wiele poradni i ośrodków podejmujących się leczenia osób uzależnionych. Są to min. całodobowe oddziały terapii uzależnień udzielające bezpłatnych świadczeń, poradnie terapii uzależnień i współuzależnienia, poradnie terapii uzależnień wyłącznie dla osób uzależnionych, punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz płatne prywatne ośrodki leczenia uzależnień, kliniki leczenia uzależnień oraz gabinety prywatne. Wybór odpowiedniego miejsca leczenia powinien być podyktowany stopniem zaawansowania choroby, gdyż np. prywatne gabinety nie oferują terapii kilkutygodniowych i dłuższych, dla osób wymagających tego typu leczenia.

Najbardziej optymalną metoda leczenia, niezależnie czy stacjonarnego czy ambulatoryjnego, jest połączenie indywidualnych spotkań z terapeutą i spotkań grupowych. Daje to możliwość nie tylko dogłębnego poznania problemu pacjenta, ale też motywuje go do działania i podejmowania kroków wspomagających terapię.

Niewątpliwą zaletą tzw. zamkniętych ośrodków leczenia uzależnień jest kompleksowość, obejmująca diagnozę nozologiczną i problemową, psychoedukację, grupowe zajęcia terapeutyczne, psychoterapię indywidualną, osobisty program leczenia dostosowany każdorazowo do potrzeb i sytuacji klienta, konsultacje lekarza ogólnego, konsultacje lekarza psychiatry oraz farmakoterapię. Wszystko to, plus wykwalifikowana kadra, zapewnia powrót do życia sprzed nałogu. Dodatkowo po zakończeniu leczenia ośrodek leczenia uzależnień oferuje comiesięczne zjazdy weekendowe oraz indywidualne spotkania z terapeutą w miejscu zamieszkania pacjenta, wspomagając tym samym wytrwanie w trzeźwości.

Prawdy i mity

Teoria na temat leczenia farmakologicznego jest prawdziwa. Faktycznie używa się farmaceutyków, aby złagodzić objawy zespołu abstynencyjnego, żeby pomóc organizmowi w procesie rehabilitacji oraz poprawić funkcjonowanie psychiki, szczególnie w początkowej fazie trzeźwienia. Mitem natomiast jest skuteczność postępowania mającego na celu nastraszenie osoby uzależnionej oraz chwilowe lub nawet długotrwałe odizolowanie chorego od źródła problemu, czyli od alkoholu. Jedyną skuteczną metodą prowadzącą do zerwania z nałogiem jest stopniowe uświadamianie pacjenta o stratach, jakie nastąpiły w jego życiu przez uzależnienie oraz pokazanie, jakie realne korzyści czekają na niego w życiu w trzeźwości.

Klinika leczenia uzależnień

Artykuł został przygotowany przez ośrodek www.versusmed.com.pl specjalizujący się w leczeniu uzależnień od alkoholu, leków i innych nałogów.

Dodaj komentarz